"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
konf_960

najważnieszy w każdym działaniu jest początek

Regulamin współpracy

Warunki współpracy z Tłumaczami

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.  OMERO Sp. z o.o. współpracuje z Tłumaczami w oparciu o niniejsze Warunki Współpracy.

2. Przedmiotem usług świadczonych przez Tłumacza w ramach prowadzonej współpracy jest m.in. wykonywanie tłumaczeń pisemnych, pisemnych przysięgłych, ustnych symultanicznych, ustnych konsekutywnych, ustnych przysięgłych, weryfikacja tłumaczeń wykonanych przez innego tłumacza oraz świadczenie usług pomocniczych, w tym m.in.: zapewnienie środków technicznych do wykonywania tłumaczeń ustnych oraz odpowiedniego oprogramowania do wykonywania tłumaczeń pisemnych.

3. Tłumacz wykonuje tłumaczenia dla OMERO Sp. z o.o. na podstawie Zamówienia oznaczonego numerem.

4. OMERO Sp. z o.o. składa Tłumaczowi Zamówienie określające zakres i warunki realizacji usług zleconych Tłumaczowi. Zamówienie wysłane jest Tłumaczowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub – w wyjątkowych przypadkach – faksem lub pocztą kurierską.

5. Przyjęcie Zamówienia wykonania usług do realizacji przez Tłumacza następuje w chwili przesłania przez Tłumacza wiadomości zwrotnej o treści „Akceptuję Zamówienie”.

 § 2

Postanowienia szczegółowe

1. Tłumacz wykonuje tłumaczenia dla OMERO Sp. z o.o. na podstawie Zamówienia oznaczonego numerem. Podstawą rozliczenia jest liczba słów w tekście źródłowym lub liczba znaków ze spacjami w tłumaczeniu. Liczbę słów/znaków ustala się według następujących zasad:

a.  Tłumaczenie zwykłe: liczba słów w tekście źródłowym lub 1800 znaków ze spacjami w tekście docelowym liczone według: MS Word – za pomocą funkcji „Statystyka wyrazów" lub z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

b.  Inne formaty plików: zawartość przenoszona do MS Word i liczona jw. lub liczona z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

c. Tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe"): 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego liczone jw. na podstawie: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

2. Zlecenie zawierające: tekst oryginalny oraz Zamówienie, jest przekazywane Tłumaczowi pocztą elektroniczną, faksem lub przesyłką kurierską.

3. Zamówienie określa warunki jego wykonania: numer zamówienia, datę i godzinę odesłania gotowego tłumaczenia do OMERO Sp. z o.o. oraz stawkę wynagrodzenia i inne warunki realizacji, jeśli zostały wskazane. Wszystkie ustalenia z Tłumaczem potwierdzane są na piśmie (np. mailem zawierającym zlecenie opatrzone numerem).

4. Wynagrodzenie za dane usługi oraz termin realizacji uzgadniany jest każdorazowo przed przyjęciem zlecenia przez Tłumacza i określany w Zamówieniu.

5.  Po zaakceptowaniu Zamówienia na warunkach określonych przez OMERO Sp. z o.o. Tłumacz powinien niezwłocznie potwierdzić pisemnie (pocztą elektroniczną) przyjęcie zlecenia, podając w temacie wiadomości jego numer.

6. Tłumacz powinien sprawdzić zgodność przesłanego dokumentu z otrzymanym uprzednio opisem (liczba stron, liczba plików, charakter tekstu). W przypadku zauważenia niezgodności Tłumacz powinien niezwłocznie poinformować o nich OMERO Sp. z o.o., w przeciwnym razie uważa się, że Zamówienie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

7.  Gotowe tłumaczenie Tłumacz odsyła do OMERO Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres: tlumaczenia@omero.pl lub w sposób określony w Zamówieniu.

8.  Tłumacz jest zobowiązany przekazać tłumaczenie do OMERO Sp. z o.o. terminowo i nie później niż w terminie określonym w zleceniu. Jeśli nie ma innych wskazań, tłumaczenie powinno być przesłane do OMERO Sp. z o.o. pocztą elektroniczną do godziny 9:00 rano dnia określonego jako termin realizacji.

9. Tłumacz jest zobowiązany wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką:

a. stosować odpowiednią terminologię specjalistyczną, uwzględniając przekazane przez OMERO Sp. z o.o. wskazówki/glosariusze/pamięć tłumaczeniową klienta;

b. zapewnić poprawność językową (gramatyczną) i stylistyczną tekstu;

c. formatować tekst starannie, nie stosując bez wyraźnej potrzeby podziałów sekcji, pól tekstowych, niestandardowych odstępów między wersami/akapitami etc.;

d.  dostosować styl tekstu do jego przeznaczenia i grupy docelowej.

10. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją zlecenia. OMERO Sp. z o.o. nie przyjmuje zgłaszania problemów w dniu określonym jako termin realizacji tłumaczenia.

11. Tłumacz jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia tekstu przed jego oddaniem.

12. Jeśli w wyniku kontroli wewnętrznej tłumaczenie nie uzyska akceptacji z powodu dużej liczby błędów lub ich wagi (niska jakość wykonanego tłumaczenia),  Omero za dane Zamówienie może obniżyć stawkę maksymalnie o 80% wartości Zamówienia według samoistnej decyzji Omero.

13.  W przypadku zgłoszenia wad w wykonanym przedmiocie Zamówienia przez OMERO Sp. z o.o., Tłumacz ma niezwłoczny obowiązek naprawienia zaistniałej szkody, chyba, że jest ona następstwem okoliczności, za które Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności.

14. Jeżeli czas przeznaczony na poprawę błędów spowoduje opóźnienie w terminie oddania tłumaczenia przez OMERO Sp. z o.o. jego Klientowi, ma zastosowanie § 2 punkt 16 niniejszych warunków.

15. W razie niemożności dotrzymania terminu z powodu zdarzeń losowych Tłumacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym OMERO i uzyskać potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Za zdarzenie losowe uznaje się zdarzenie niezależne od Tłumacza, które zostanie udokumentowane przez Tłumacza odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zaistnienie danego zdarzenia. Za zdarzenie losowe nie uznaje się awarii komputera, a Tłumacz ma obowiązek posiadania kopii zapasowej dla wykonywanego tłumaczenia (Omero zaleca posiadanie dysku zewnętrznego).

16. W przypadku opóźnienia w odesłaniu Zamówienia, OMERO może obniżyć stawkę maksymalnie o 80% wartości Zamówienia według samoistnej decyzji OMERO.

17. W przypadku niewykonania Zamówienia przez Tłumacza ustala się karę umowną w wysokości 200% wartości Zamówienia.

18.  OMERO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od Zamówienia wykonania usług. Odstąpienie następuje za zapłatą odstępnego za faktycznie wykonaną usługę przez Tłumacza, do chwili złożenia przez OMERO Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji Zamówienia wykonania usług. Tłumacz zobowiązany jest wydać rozpoczęty w realizacji przedmiot Zamówienia oraz określić należne mu wynagrodzenie.

19. Odstąpienie przez Tłumacza od realizacji tłumaczeń pisemnych po upływie 20% - 40% czasu przewidzianego na realizację Zamówienia wynosi 20% wartości Zamówienia, po upływie 40% - 60% czasu realizacji usługi – 50% wartości Zamówienia, po upływie 60% - 80% czasu realizacji usługi – 90% wartości Zamówienia, a po upływie 80% czasu realizacji usługi Zamówienie uważa się za niewykonane i zastosowanie ma § 2 punkt 17.

20. Przystępując do tłumaczenia ustnego Tłumacz jest zobowiązany:

a. starannie przygotować się do pracy, wykorzystując materiały przekazane przez OMERO Sp. z o.o. i klienta oraz pochodzące z innych dostępnych Tłumaczowi źródeł;

b.  punktualnie stawić się u klienta w ustalonym miejscu i o uzgodnionej godzinie, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie stanowiska pracy i kontrolę poprawności działania sprzętu oraz ewentualne przeszkolenie w zakresie jego obsługi;

c.  zadbać o schludny i dostosowany do charakteru pracy wygląd i strój;

d. korzystać z identyfikatorów i wizytówek dostarczonych przez OMERO Sp. z o.o.;

e.  dostosować się do wynikających z przebiegu imprezy potrzeb klienta;

f.  zrealizowaniu zlecenia poinformować OMERO Sp. z o.o. o przebiegu tłumaczenia i rzeczywistym czasie realizacji zlecenia.

21. W przypadku tłumaczeń ustnych OMERO Sp. z o.o., w miarę możliwości, dostarcza Tłumaczowi szczegółowy program spotkania, teksty referatów, materiały pomocnicze, wykaz prelegentów oraz inne informacje otrzymane od klienta, które ułatwiają wykonanie tłumaczenia.

22.   Odstąpienie od realizacji tłumaczeń ustnych na 3 dni przed terminem wykonania usługi wynosi 20% wartości Zamówienia, na 2 dni – 50% wartości Zamówienia, na 1 dzień przed terminem wykonania usługi – 90%  wartości Zamówienia, w dniu wykonania usługi Zamówienie uważa się za niewykonane i zastosowanie ma § 2 punkt 17. W przypadku zapewnienia zastępstwa, tłumacz nie ponosi kosztów odstępnego.

23. Tłumacz przyjmujący zlecenie od OMERO Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieprzyjmowania zleceń bezpośrednio od Klientów OMERO Sp. z o.o. przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia wykonanego przez Tłumacza dla OMERO Sp. z o.o.

24. Tłumacz jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie tłumaczonych materiałów oraz w zakresie wszelkich informacji uzyskanych od i w firmie OMERO Sp. z o.o.

25. W wypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Tłumacza, Tłumacz zobowiązany jest do zapłaty OMERO Sp. z o.o. odszkodowania za każde stwierdzone naruszenie takiego obowiązku.

26. Warunki Współpracy są dla Stron wiążące od chwili przyjęcia Zamówienia przez Tłumacza.

27. Kwestie nieuregulowane w niniejszych Warunkach Współpracy podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu cywilnego.

 

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl