"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

2013-01-12

Tłumacz przysięgły. Jak to zrobić?

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie (wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu znajduje się w zakładce "Formularze" http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/), na poniższy adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33


Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie należy załączać żadnych dokumentów oraz oświadczeń.
Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Koszt egzaminu to 800 zł płatne przelewem na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”. Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.

Przebieg egzaminu na tłumacza przysięgłego:
Sposób przeprowadzania egzaminu reguluje rozporządzenie Min. Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego.
Zgodnie z rozporządzeniem egzamin przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, liczącą od 3 do 5 osób, i składa się z dwóch części:

1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;
2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata podczas każdej z części egzaminu wynosi 200 punktów.
Ocenę pozytywną otrzymuje kandydat, który uzyskał podczas każdej z części egzaminu co najmniej 150 punktów.
W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie przez egzaminowanego z materiałów pomocniczych, a w szczególności ze słowników, podręczników i innych opracowań, a także pomocy innych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 2.2. W czasie egzaminu pisemnego kandydat może korzystać z przyniesionych przez siebie słowników.

Część pisemną egzaminu wszyscy kandydaci zdają tego samego dnia w tych samych godzinach. Część pisemna egzaminu trwa 4 godziny. Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

W przypadku niezdania egzaminu:
W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego może przystąpić do ponownego jego składania nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu:
Otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest równoznaczne z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Potwierdza to świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.
Osoba ta, podlega wpisowi na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.


Wykaz literatury pomocnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych:
1. Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał, 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2. Dostatni Grzegorz, 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
3. Iluk Jan, Kubacki Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o.
4. Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
5. Kierzkowska Danuta (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
6. Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, The New Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
7. Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
8. Kubacki Artur Dariusz, 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [w:] Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.
9. Kubacki Artur Dariusz, 2009, Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10. Kubacki Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
11. Poznański Janusz, 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
12. PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).
13. pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Beaty Jeglińskiej, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne).
14. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Rybińskiej, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis 2011 r.
15. Artur Dariusz Kubacki, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl